Prilagojen program

PRILAGOJEN PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

Osnovna šola 27. julij Kamnik izvaja Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom,  ki vsebuje prilagojene, nekoliko nižje učne cilje kot redna osnovna šola. V program so vključeni učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, katerim nudimo prilagojene metode in oblike dela.

Cilji vzgoje in izobraževanja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so:

  • razvijati senzomotorične, spoznavne, socialne in gibalne spretnosti in sposobnosti kot osnovo za celoviti razvoj, za samostojno življenje in vključevanje v širše socialno okolje
  • omogočiti učencu usvojiti osnovna znanja iz naravoslovja, umetnosti in družboslovja, ob prilagajanju metod in oblik dela, ki ustrezajo individualnim sposobnostim in potrebam učenca
  • omogočiti učencu odkrivanje vrednot in lepot njegove okolice, zlasti naravnih in kulturnih znamenitosti in jih navajati na varstvo narave in okolja
  • učencu nuditi možnost samokontrole in samoocene lastnega dela
  • razvijati učencu samokritičnost in avtonomijo
  • vključevati učenca v različne oblike dela tako, da nova vedenja pridobiva po vseh senzornih poteh in z vidika praktične uporabe
  • omogočati učencu številne priložnosti, da s pomočjo različnih praktičnih ravnanj zbira informacije, utrjuje usvojeno učno snov in razvija ročne spretnosti
  • skrbeti za učenčev telesni razvoj in gibanje
  • razvijati govorno jezikovne spretnosti, spodbujati kulturno komunikacijo, razvijati sposobnost izražanja lastnih misli
  • z individualiziranim programom redno preverjati napredovanje vsakega posameznega učenca
  • pomagati staršem pri premagovanju stisk in težav, ki jih preživljajo ob spoznanju, da imajo otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
  • usmerjati in svetovati staršem, kje lahko dobijo dodatno strokovno pomoč za celotno družino
  • razvijati, pripravljati in spodbujati učenca tako, da se bo lahko uspešno, aktivno in enakopravno vključil v širše socialno okolje
  • s timskim delom učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole zagotavljati vsestranski socialni, emocionalni, gibalni in intelektualni razvoj vsakega posameznega učenca in spodbujati medpredmetne povezave
  • učence in starše seznanjati z možnostmi nadaljnjega poklicnega izobraževanja

Pogoji za vključitev

Učenec se lahko vključi v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom na osnovi ODLOČBE O USMERITVI.

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja:

Povzeto po:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/PP_z_NIS.pdf

Dostopnost