Vizija

Rastemo s prepričanjem, da če spoštujemo sebe, bomo znali spoštovati tudi druge. Velike pozitivne stvari so posledica kopice majhnih stvari, iščimo jih in vztrajno zmagujmo v sodelovanju z vsemi ljudmi.

Cilji

– Posodabljali bomo učno-vzgojni proces, z vključevanjem modernih učnih metod in oblik dela ter sodobnimi učnimi pripomočki.

– V letošnjem šolskem letu se bomo osredotočali na rezultate učencev (uspešni/neuspešni) z namenom izboljšati prakse pouka in poučevanja. Poudarek na spremljanju rezultatov bo del individualiziranega programa vsakega učenca.

– V 7., 8. in 9. razredu devetletke bomo letos izvajali dva izbirna predmeta: šport za sprostitev in računalništvo.

– V CIRIUS-u bomo zaprosili za termin v plavalnem bazenu, da bomo lahko organizitali učenje plavanja za neplavalce in terapijo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

– Spodbujali bomo strokovno izpopolnjevanje učiteljev in strokovnih delavcev, zlasti s temami o sodobnem poučevanju, poučevanju v kombiniranih oddelkih, poučevanje otrok s specifičnimi učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja in aktivnim delom v študijskih skupinah.

– S starši in rejniki bomo sodelovali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in pri načrtovanju individualiziranih učnih načrtov. Zanje bomo pripravili novoletno prireditev, prireditev ob materinskem dnevu in prireditev ob koncu šolskega leta.

– Ohranili in razširili bomo sodelovanje z osnovnimi šolami v občini, seznanjanje in izobraževanje staršev, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Seznanjanje z možnostmi napotitve otrok s posebnimi potrebami na komisije za usmerjanje, preko mobilnih specialnih pedagogov in šolske svetovalne službe.

– Nadaljevali bomo s sodelovanjem z drugimi šolami s prilagojenim programom preko strokovnih aktivov in študijskih skupin, ter sodelovanje na področju športa in državnih tekmovanj.

– Sodelovali bomo s Centri za socialno delo.

– Sodelovali bomo z  zdravstvenimi ustanovami in društvi SOŽITJE.

– Vzdrževali bomo red in skrbeli za tekoča popravila, ki so potrebna za nemoteno delo v šoli. Zagotavljanje in spremljanje delovne, sanitarne, požarne in druge zakonodaje.

– Spremljali bomo delovanje HACCP sistema, ki smo ga uvedli v šolsko kuhinjo z novimi predpisi in predstavlja varnost živil in kuhinjske dejavnosti skladno z evropsko zakonodajo.

– V čim večji možni meri realizirali načrtovani LDN, predvsem na učno-vzgojnem področju.

– Posvetili dovolj časa pomenu vzgoje in interesnim dejavnostim, ki si jih bodo učenci izbrali.

– V letošnjem šolskem letu pa bomo poskušali opremiti multimedijsko učilnico.

– Trženje objektov v šoli in izven nje za najem ter obnova le teh.